Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

«
Prawda o „Gwieździe Betlejemskiej”
Kiedy narodził się Jezus?
Źródło doskonałej wiedzy Biblijnej
Księga Daniela - bogactwo wiedzy
Krzyż - w tym znaku zwyciężysz?
Zło na Świecie – Dlaczego?
 

Historia Kościoła rzymskiego
Krzyż - w tym znaku zwyciężysz?

W roku 312 naszej ery cesarz Konstantyn ujrzał krzyż z napisem „W tym znaku zwyciężaj”. Był to okres jeszcze prześladowań chrześcijan, ale także odstępstwa od nauk Jezusa Chrystusa. Jednak chrześcijanie mieli coś, co było potrzebne Cesarzowi Rzymu.

Mieli pokorę i uległość wobec władzy. To było coś, co mogło pozwolić Konstantynowi na łatwe podbicie narodów. Wystarczyło tylko z religii prześladowanej uczynić chrześcijaństwo religią państwową, obowiązującą na terenie całego Cesarstwa.

I dokonał tego, a jako spadkobierca myśli politycznej swych wielkich poprzedników sprytu miał wiele i jeśli nie prośbą, to groźbą cel osiągnął.
Już w 313 roku zakazał prześladowania chrześcijan i nadał im szereg przywilei. Wkrótce później biskupi ekskomuniką poczęli karać dezercję - do tej pory chrześcijanie zachowywali neutralność polityczną i nie uczestniczyli w żadnych wyprawach wojennych, ani nawet nie występowali przeciwko swoim prześladowcom.

Konstantyn rewanżował się tworząc nowe Prawdy Wiary. Jezusa podniósł do godności Boskiej - równej Bogu Ojcu, uczynił Dwójcę Świętą poszerzoną do Trójcy w roku 381 przez Teodozjusza. W roku 325 zwołał w Nicei (dzisiejsza zachodnia Turcja) Sobór Biskupów, podczas którego powołał do istnienia Kościół Powszechny, co w jego języku brzmiało Katholikos.

To był początek.

Trudno powiedzieć w którym momencie do chrześcijaństwa wdarł się tytułowy krzyż. Ale czy Jezus zginął na krzyżu?

Krzyż jako element kultu znany był setki lat wcześniej. Jest prawdopodobne, że pochodzi od inicjału boga Tammuza – Sumeryjskiego króla, który wsławił się czymś szczególnym i dlatego czczono go jako boga - (Ezechiela 8:14) (...)Przyprowadził mnie więc do wejścia do bramy domu Jehowy, które wychodzi na północ, a oto siedziały tam kobiety opłakujące boga Tammuza.(…). Do chrześcijaństwa jako przedmiot kultu został wprowadzony przez cesarza Konstantyna, któremu ponoć podczas polowania ukazał się jeleń z krzyżem pomiędzy rogami i napisem „W tym znaku zwyciężaj”. Kult krzyża to ewenement – czci się przedmiot, którym został zamordowany człowiek – Bóg.

Znanych jest wiele rodzai krzyża. W pierwszym wieku naszej ery kara śmierci była wykonywana w różny sposób. Również przez powieszenie na krzyżu, a te były wykonywane na kilka sposobów. Używano różnych krzyży – w kształcie litery „X”, w kształcie litery „T” i najbardziej dziś znanego, ale w tamtych czasach najrzadziej używanego – z poprzeczką obniżoną. Skazaniec był przybijany, lub przywiązywany. Przybijanie rąk wykonywano raczej w nadgarstku, niż w dłoni (większa wytrzymałość na „urwanie się” skazanego). Stopy albo ustawiano bokiem i przebijano przez kostkę, lub ustawiano na specjalnej podpórce. Skazaniec był powieszony wyprostowany, lub w pozycji kucznej.

Stosowano również powieszenie na pojedynczym pionowym palu/słupie/drewnie – wykonywano je bądź jako nabicie na zaostrzony pal – przez brzuch, lub przywiązanie/przybicie z rękoma wyciągniętymi nad głową i przybitymi nogami. Sposób wykonania kary wiązał się z planowanym okrucieństwem – skazaniec z przebitymi kostkami (bez podpórki) nie miał możliwości stanąć wygodnie, a obolałe ciało co chwila wiotczało powodując obsunięcie, zawiśnięcie na rękach, ściśnięcie płuc i duszenie się skazańca. Dlatego też praktykowano łamanie kości nóg, by skazaniec musiał zawisnąć na rękach i dusił się – w ten sposób dodając cierpień, jednocześnie przyśpieszano śmierć.

Inny sposób przyśpieszenia śmierci, który zastosowano również w przypadku Jezusa (w tym momencie już martwego), to przebicie boku włócznią. Nie dysponujemy żadnymi fotografiami, szkicami lub opisami sposobu wykonania kary śmierci na Jezusie. Jedyne dostępne opisy świadków naocznych pochodzą z Ewangelii.

Jednak Jezus był Żydem i był sądzony jako Żyd, poddany Prawu Mojżeszowemu. Pismo Święte zawiera szereg wersetów układających się w logiczny ciąg – (Jana 19:6,7) (…)Piłat rzekł do nich: „Wy go weźcie i zawieście na palu, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy”. Żydzi odpowiedzieli mu: „My mamy pewien przepis prawny i według tego prawa powinien umrzeć, ponieważ czynił siebie synem Bożym”.(…). Ten przepis prawny to (Powtórzonego Prawa 21:22) (…)„A jeśli ktoś popełni grzech zasługujący na wyrok śmierci i zostanie uśmiercony, i zawiesisz go na palu,”(…) Do tego wersetu nawiązuje apostoł Paweł w liście do Galatów 3:13 (…)Chrystus przez nabycie uwolnił nas od przekleństwa Prawa, stawszy się za nas przekleństwem, ponieważ jest napisane: „Przeklęty każdy zawieszony na palu”(…). Biblia odnotowuje też nakaz Medyjskiego Króla Dariusza, który w VI wieku okupował Jerozolimę (Ezdrasza 6:11) (...)I zostaje przeze mnie wydany rozkaz, że ktokolwiek przekroczy to postanowienie, temu zostanie wyrwana z domu belka i będzie na niej zawieszony, a jego dom będzie z tego powodu zamieniony w ustęp publiczny.(…).

O zapisie w języku greckim tak wypowiadają się językoznawcy i encyklopedie biblijne: „Używają greckiego rzeczownika stauròs (27 razy) oraz czasowników stauròo (46 razy), synstauròo (5 razy — przedrostek syn znaczy „z; wraz”) i anastauròo (jeden raz — przedrostek aná znaczy „ponownie”). Prócz tego narzędzie śmierci, do którego przybito Jezusa, nazywają słowem ksýlon, czyli „drewno” (5 razy). (…) Ani w grece klasycznej, ani w dialekcie koine stauròs nie nasuwa myśli o dwóch skrzyżowanych kawałkach drewna. Określa jedynie prosty pal, słup lub kół, jakiego używano do budowania palisady czy ostrokołu. W dziele New Bible Dictionary (red. J. D. Douglas, 1985, s. 253) powiedziano pod hasłem „Krzyż”: „Greckie słowo tłumaczone na ‚krzyż’ (stauros, czasownik stauroo [...]) oznacza przede wszystkim pionowy słup albo belkę, a dopiero potem pal jako narzędzie kary i egzekucji”. Dodatkowym potwierdzeniem tego, że Jezus został zawieszony na palu bez żadnej poprzecznej belki, jest okoliczność, iż Łukasz, Piotr i Paweł używają jako synonimu słowa stauròs terminu ksýlon, który w tym wypadku oznacza prostą kłodę (Dz 5:30; 10:39; 13:29; Gal 3:13; 1Pt 2:24). Wyraz ksýlon występuje też w Septuagincie w Ezdrasza 6:11, gdzie jest mowa o zwykłej drewnianej belce, na której miał zostać zawieszony przestępca.”„W związku z powyższym Przekład Nowego Świata wiernie przybliża czytelnikom zasadnicze znaczenie tekstu greckiego, oddając stauròs przez „pal męki”, a czasownik stauròo przez „zawiesić na palu”. Pozwala to dostrzec różnicę między stauròs a tradycyjnymi krzyżami używanymi do celów religijnych. Jeżeli pal miał 15 cm średnicy i 3,5 m długości, to prawdopodobnie ważył nieco ponad 45 kg, a więc całkiem rozsądna jest biblijna informacja, że niósł go jeden człowiek, Szymon z Cyreny (Mk 15:21).”

„Warto zwrócić uwagę, co w tej sprawie ma do powiedzenia grecysta W. E. Vine: „STAUROS (σταυρός) oznacza przede wszystkim pionowo ustawiony słup lub pal. Przybijano do niego złoczyńców skazanych na stracenie. Zarówno ten rzeczownik, jak i czasownik stauroo — ‚przymocować do słupa lub pala’ — należy w ich pierwotnym znaczeniu odróżniać od kościelnego krzyża złożonego z dwóch belek”. Następnie Vine wyjaśnia, że krzyż składający się z dwóch części pochodzi z Chaldei, a w III w. n.e. został przejęty od pogan przez chrześcijaństwo jako symbol męki Chrystusa (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 1981, t. 1, s. 256)”.

„Bardzo ciekawy komentarz na ten temat zamieszczono w książce The Cross in Ritual, Architecture, and Art (G. S. Tyack, Londyn 1900, s. 1): „Dziwny, choć niekwestionowany jest fakt, że przez całe wieki przed narodzeniem Chrystusa krzyż był używany jako symbol religijny i że również w późniejszym okresie uchodził za taki symbol w krajach, do których nie dotarła nauka Kościoła. (...) Znakami w kształcie krzyża jako symbolami bóstw posługiwali się czciciele greckiego Bachusa, tyryjskiego Tammuza, chaldejskiego Bela i nordyckiego Odyna”.”
„W innej książce dodano: „W oryginalnej grece licznych pism tworzących Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, z którego by nawet pośrednio wynikało, że użyty w wypadku Jezusa stauros był inny niż zwykły stauros, nie mówiąc już o tym, żeby składał się on nie z jednego kawałka drewna, lecz z dwóch, zbitych w formie krzyża.”

Jak zatem widać z przytoczonych cytatów Jezus zawisł na słupie – pojedynczej belce, a nie na jakiejkolwiek formie krzyża. Czczenie krzyża jest naruszeniem drugiego przykazania – nie czyń wizerunku i nie kłaniaj mu się. Ponadto odwraca uwagę od ważniejszych spraw takich jak sam fakt śmierci Jezusa, czy zawarcie przymierza z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Na podstawie Watchtower Library.Jak zatem widać z literatury naukowej krzyż nie był przedmiotem kaźni Jezusa Chrystusa, nie był też czczony przez apostołów i ich uczniów w pierwszym i drugim wieku.

Dlaczego więc jest czczony do dziś i wywołuje tyle kontrowersji?
O tym wkrótce.

(pi)
Wtorek
23 listopad 2009

Cytaty z Pisma Świętego za Przekładem Nowego Świata

Porównaj wersety w  multiwyszukiwarce


Pobierz Biblię
w Przekładzie Nowego Świata

24,7 Mb
Dostępna także w EPUB, MP3, AACTekst powstał z wykorzystaniem publikacji wydanych przez Watchtower Bible And Tract Society of New York, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, oraz na materiałach pozyskanych na podstawie Prawa Prasowego.
Choć może przedstawiać poglądy Świadków Jehowy, nie może być traktowany, jako wykładnia ich poglądów.

Jedyną oficjalną stroną Świadków Jehowy jest Watchtower

Można z niej pobrać Biblię i liczne publikacje, w formatach PDF, EPUB, MP3, AAC. 
 Wszystkie artykuły w dziale:
Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus